Põhimäärus

Rakvere Linnavolikogu määrus, vastu võetud 21.01.2015 
 

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu põhimäärus

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted

§ 1. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

(1) Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (edaspidi: raamatukogu) on Rakvere Linnavalitsuse hallatav üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille peamiseks eesmärgiks on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja inimmõtte saavutustele ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

(2) Raamatukogu nimi on Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (inglise keeles Lääne-Viru County Central Library).

(3) Raamatukogul on oma nimega pitsat ning sümboolika.

(4) Raamatukogu täidab Lääne-Viru maakonnas maakonnaraamatukogu (edaspidi maakonnaraamatukogu) ülesandeid.

§ 2. Raamatukogu asukoht

() Raamatukogu asub Rakveres. Raamatukogu postiaadress on Lai tänav 7, Rakvere 44308.

 

2. peatükk Raamatukogu tegevus ja ülesanded

§ 3. Raamatukogu ülesanded

(1) Raamatukogu põhiülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

(2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:

1) komplekteerib ja töötleb oma kogusid, korraldab nende säilitamist;

2) tagab oma kasutuses oleva informatsiooni ja kogude üldkättesaadavuse (kui seda ei piira seadus või leping), kasutades selleks kõiki oma infotehnoloogilisi võimalusi ja arendades teenuseid;

3) loob ja haldab andmebaase;

4) korraldab kogudes puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest;

5) korraldab seminare, konverentse, näitusi ja muid põhitegevusega seotud üritusi;

6) korraldab lugejate koolitust;

7) korraldab koduteenindust elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;

8) teeb koostööd teiste sarnaste raamatukogudega ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal;

9) täidab teisi raamatukogule õigusaktidega pandud ülesandeid.

(3) Raamatukogu ülesanneteks maakonnaraamatukoguna tegutsemisel on:

1) maakonna rahvaraamatukogude kogude komplekteerimine ja töötlemine;

2) rahvaraamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude andmebaaside loomine ja pidamine;

3) rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja tegevuse analüüsimine;

4) erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine;

5) Lääne-Virumaad käsitlevate ning Lääne-Virumaa kohta informatsiooni sisaldavate teavikute komplekteerimine, säilitamine ja üldkättesaadavaks tegemine.

§ 4. Kogud ja teenindus

(1) Raamatukogu kogud on universaalsed, sisaldades Lääne-Virumaakonna elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi erinevates keeltes teavikuid.

(2) Raamatukogu teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused määratakse kindlaks Rakvere linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu) kinnitatud Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskirjas.

(3) Tasuliste teenuste loetelu ja tasu suuruse kinnitab Rakvere linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus).

 

3. peatükk Juhtimine ja struktuur

§ 5. Juhtimine

(1) Raamatukogu tööd juhib direktor.

(2) Raamatukogu direktor täidab Rahvaraamatukogu seadusest, linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:

1) juhib raamatukogu igapäevast tegevust;

2) esitab linnavalitsusele kinnitamiseks raamatukogu teenuste hinnakirja projekti;

3) koostab ja esitab linnavalitsusele raamatukogu eelarve projekti ning tagab eelarve täitmise;

4) esitab linnavalitsusele kinnitamiseks raamatukogu töötajate koosseisu ja palgaastmed;

5) sõlmib, muudab ja lõpetab raamatukogu töötajatega töölepinguid;

6) kinnitab raamatukogu töötajate ametijuhendid;

7) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid ja muud asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;

8) esindab raamatukogu ja tegutseb raamatukogu nimel, teeb raamatukogu eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;

9) valdab ja kasutab kooskõlas linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktidega raamatukogu valitsemisel olevat linnavara;

10) täidab muid käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ning annab käskkirju.

(3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab linnavalitsus.

(4) Avalikul konkursil osalejate seast valitud raamatukogu direktori kinnitab Rakvere linnapea ettepanekul ametisse linnavalitsus.

§ 6. Nõukogu

(1) Raamatukogu töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning muudes raamatukogu tegevust puudutavates olulistes küsimustes ettepanekute tegemiseks ja läbiarutamiseks moodustab linnavolikogu 3-5 liikmelise Lääne-Virumaa Keskraamatukogu nõukogu (edaspidi: nõukogu).

Nõukogu:

1) hindab raamatukogu tööd;

2) teeb ettepanekuid raamatukoguteeninduse parema korraldamise kohta;

3) vaatab läbi raamatukogu eelarve projekti;

4) annab arvamuse raamatukogu kasutamise eeskirja ning tasuliste teenuste hinnakirja kohta enne kehtestamist või muutmist.

(2) Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kolm aastat. Linnavolikogul on õigus nõukogu liige tagasi kutsuda igal ajal olenemata põhjustest. Tööd nõukogu liikmena ei tasustata.

(3) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ja aseesimehe. Nõukogu esimees esindab nõukogu, korraldab selle tegevust ja juhatab nõukogu koosolekuid. Nõukogu esimehe äraolekul täidab nõukogu esimehe ülesandeid aseesimees.

(4) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või nõukogu aseesimees. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, volikogu, linnavalitsus või raamatukogu direktor. Koosoleku kutse saadetakse nõukogu liikmetele kirjalikult või e-posti teel vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist. Kutses peab olema märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord.

(5) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või aseesimees ja koosoleku protokollija.

(6) Nõukogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa raamatukogu direktor.

§ 7. Raamatukogu struktuur

(1) Raamatukogu struktuuris on administratsioon, komplekteerimisosakond, teenindusosakond, laste- ja noorteosakond ning majandusosakond.

(2) Raamatukogu struktuuriüksuste ülesanded, töökorralduse ja juhtimise määrab direktor.

 

4. peatükk Vara, finantseerimine ja järelevalve

§ 8. Raamatukogu vara ja finantseerimine

(1) Raamatukogu vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutuseks antud maa, hooned ja rajatised, inventar ja muud raamatukogu tööks vajalikud vahendid.

(2) Raamatukogu valdab ja kasutab raamatukogu vara Rakvere linnavolikogu- ja valitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

(3) Raamatukogu eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja linnaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, projektides osalemisest, annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt. Raamatukogu tulud on Rakvere linna eelarve tulud.

(4) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab Rakvere Linnavalitsus.

§ 9. Mittevajalike teavikute võõrandamine

(1) Raamatukogul on õigus mittevajalikuks tunnistatud kogudest kustutatud teavikud võõrandada:

1) tasuta sotsiaalhoolekande-, haridus- ja kultuuriasutustele.

2) tasu eest füüsilistele ja muudele juriidilistele isikutele.

(2) Raamatukogust kustutatud ja müügiks suunatud teavikute müügihinna määrab raamatukogu direktori poolt moodustatud kolmeliikmeline komisjon.

(3) Tasuta võõrandamine vormistatakse üleandmise- vastuvõtmise aktiga, mille allkirjastab direktor.

(4) Teavikuid võib müüa vahetult raamatukogus.

§ 10. Järelevalve

() Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab Rakvere Linnavalitsus. Haldusjärelevalvet teostavad selleks volitatud isikud või asutused.

 

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

§ 11. Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

(1) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab linnavolikogu.

(2) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab linnavalitsus.

 

6. peatükk Lõppsätted

§ 12. Määruse kehtetuks tunnistamine

() Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavolikogu 15. detsembri 2004. a määrus nr 43 „Lääne-Virumaa Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine“ (RT IV, 16.11.2013, 25).

§ 13. Määruse jõustumine

() Määrus jõustub 1. veebruaril 2015. a.

 

Toomas Varek, Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/akt/428012015001