Lugejauuringu tulemused

Käesoleva aasta juunis viis Lääne-Virumaa Keskraamatukogu oma lugejate seas läbi rahulolu-uuringu. Lisaks raamatukogule vajalikule tagasisidele on uuringu tulemused sisendiks rahvaraamatukogu kvaliteedihindamisel, mis viiakse läbi üle Eesti kõigis rahvaraamatukogudes. Viimati viidi analoogne lugejauuring läbi 2017. aastal.

Küsitlus kestis kolm nädalat, vastata sai nii elektrooniliselt kui paberkandjal. Kokku vastas küsitlusele 805 lugejat, mis on 12% kogu raamatukogu lugejaskonnast. 2019. aasta lõpus oli raamatukogul 6491 registreeritud lugejat, tegelikkuses on kasutajaskond suurem, sest kõigi teenuste kasutamine lugejaks registreerimist ei eelda. Suurem osa vastajatest, ligi 70%, olid töötavad täiskasvanud, neile järgnesid kodused pensionärid ning üliõpilased ja õpilased.

Peamiste teenustena, mida raamatukogus kasutati nimetas 97,4% vastanutest väljaannete kojulaenutamist. Järgmisena nimetati külastamise põhjusena näituste külastamist (26%) ja raamatukogu üritustel osalemist (21%). 14% vastanutest käib raamatukogus lugemas ajalehti või ajakirju. Võrreldes paari aasta tagusega on oluliselt kahanenud nende külastajate suhtarv, kes käivad raamatukogus kasutamas internetti – see on langenud 16 protsendilt 7-le. Muud tegevused ei ole oluliselt muutunud. 

lugejauuring

Lahtiolekuajad

Uurisime rahulolu raamatukogu lahtiolekuaegadega. Suurem osa vastanutest on praeguste lahtiolekuaegadega rahul. Mitmel juhul mainitakse, et see on nii tänu tagastuskasti olemasolule. Selgitustest järeldub, et tagastuskasti puudumisel oleks rahulolematus suurem, samuti ei tea me nende inimeste arvamust, kes just lahtiolekuaegade tõttu raamatukogusse ei jõuagi.

Enim rahulolematust tekitavad suvised lahtiolekuajad – laupäevane kinniolek ja talveperioodist erinevad kellaajad. Eriti nurisevad selle üle töötavad inimesed ja väljaspool Rakveret elavad lugejad, kel praegustel kellaaegadel raamatukogu külastamise võimalus puudub. Arutame kindlasti, et mil moel ja määral edaspidi nende inimeste probleemi lahendada. Ettepanekute arv selles osas oli pea sama mitmekesine kui arvajate hulk, kõiki soove suudaks lahendada vaid ööpäevaringne 7 päeva nädalas raamatukogu, mida meie oma võimaluste juures kindlasti pakkuda ei saa ega pea seda ka vajalikuks.

Lugemisjärjekorrad

ooteaja pikkusSageli tuleb lugejal soovitud raamatu saamiseks oodata lugemisjärjekorras. Küsisime, kuidas ollakse rahul ooteaja pikkusega meie raamatukogus ning kui pikk on lugejate arvates mõistlik ooteaeg.

10-pallisel skaalal hindasid lugejad rahulolu ooteaja pikkusega keskmiselt 8,6 punkti. Selgus, et üle kolmandiku vastanutest ei pea ooteaega oluliseks. Kõige mõistlikumaks ooteaja pikkuseks peetakse 1-2 nädalat (55%). Väike osa lugejatest (1,6%) ei ole üldse valmis ootama.

Kogud

Tundsime huvi, kuidas ollakse rahul kogude koostisega – sisuline valik ja erinevate andmekandjate olemasolu. Raamatute ja muude väljaannete sisulise valikuga rahulolu hinnati keskmiselt 9 punktiga. Seega võib öelda, et rahulolu on kõrge ning selles osas millestki oluliselt puudust ei tunta. Nii selgus ka vastustest, kus paluti nimetada konkreetseid teemasid ja žanre. Korduvaid vastuseid, mille pealt saaks üldistusi ja järeldusi teha, oli vähe. Enim kordi nimetati krimi-, põnevus- ja fantaasiakirjandust, samuti sooviti inglisekeelset uuemat ilukirjandust. Mõistame lugejate suurt huvi krimi- ja põnevuskirjanduse vastu, seetõttu hindame ise oma valikud sellel teemal väga heaks. Raamatukogu tellib pea kõik selles vallas ilmuva ning suurema valiku tagaks vaid raamatute juurde kirjutamine.

Erinevatest infokandjatest tuntakse enim puudust e-raamatutest ja audioraamatutest. Mainiti, et rohkem võiks olla audioraamatuid lastele, audioõpikuid.

Videosalvestiste puhul peeti oluliseks võimalust neid koju laenutada. Peame vajalikuks siinkohal selgitada, et filmide (DVD-de) kesise valiku raamatukogus tingib laenutusõiguse puudumine, mitte soov neid hankida. Nimelt peaks raamatukogu iga filmi autoriõiguste omajalt küsima laenutusloa ja sõlmima lepingu. Enamasti ei ole õiguste omajad raamatukogule loa andmisest sugugi huvitatud, mistõttu on raamatukogus olev filmide valik väga piiratud.

Samalaadsed probleemid on ka e-raamatuga, kus takistusi laenutamisele seab keeruline protsess litsentside taotlemisel, ühe laenutuskorra suhteliselt kõrge hind ja üleriigilise e-raamatute laenutuskeskkonna puudumine. Rahvusraamatukogu plaanib kultuuriministeeriumi abiga välja kuulutada hanke e-raamatute laenutuskeskkonna loomiseks. Selle valmimiseni on Lääne-Virumaa keskraamatukogu ootel ning e-raamatute laenutamise teenust ise nö põlve otsast ei paku.

Teenused ja teenindus

Küsisime lugejatelt, milliseid teenuseid oodatakse, mida raamatukogu täna veel ei paku. Sai valida mitmete etteantud vastuste vahel ning pakkuda ka omi ideid. Oma mõju avaldas vastustele kindlasti ka vahetult enne küsitlust kestnud koroonakriis, mille ajal oli raamatukogu paar nädalat päris suletud ning hiljem pakkus pikka aega vaid kontaktivaba laenutust läbi raamatukogu akna. Nimelt arvas 42% vastanutest, et kõige vajalikum uus teenus on pakiautomaadi taoline raamatukapp väljaspool raamatukogu ruume. Samuti soovitakse ka iseteenindamise võimalust ehk laenutusautomaate (36%) ja e-raamatute laenutust (30%). Kõiki neid peab tähtsaks ja prioriteetseks ka raamatukogu ise ning kahe esimese puhul, raamatukapp ja iseteenindusautomaat, võimaluse loomise nimel töö juba käib. Suurim komistuskivi on taolistel puhkudel ikka ressursinappus.

Asju, mida lugeja raamatukogult keskkonnana veel ootab on mitmeid. Näiteks soovitakse kohvikut või toiduautomaati, rohkem mugavaid toole ja lugemisnurki, vaikseid alasid, rohkem ruumi, suuremaid riiulivahesid, värskemat interjööri, paremat ventilatsiooni, suuremat parklat jne. Tuleb nii mõnegi puudusega nõustuda, paraku jäävad osade küsimuste lahendamiseks, nt parkimisvõimalused ja ruumipuudus, raamatukogu käed lühikeseks. Muus osas paneme head ettepanekud kindlasti kõrva taha ja teeme samm sammult mis suudame.

Teenindusasutusena tundsime huvi, kuidas on lugeja rahul raamatukogu teeninduskvaliteediga. Üldine rahulolu on väga kõrge. Raamatukogu tervikuna hinnati 10-punktisel skaalal keskmiselt 9,5 punktiga.

Saime ohtralt kiitust, kuid sekka ka mõned kriitikanoodid. Oleme tagasiside üle väga tänulikud, võtame märkusi ja ettepanekuid tõsiselt ning parandame olukorda, kus võimalik.

Järgmine lugejaküsitlus on plaanis läbi viia kahe aasta pärast.

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslik jalutuskäik Rakveres

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal