Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud Rakvere linnavolikogu 25.aprilli 2018.a. määrusega nr.16

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused.

(2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kojulaenutus ja kohapeal kasutamine ning avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu. Põhiteenused on tasuta.

(3) Eriteenuste täpse loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kehtestab Rakvere linnavalitsus. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

(4) Raamatukogu vara valvamiseks rakendatakse teavikute elektroonilist kaitsesüsteemi ja vajadusel videovalvet.

 

§ 2. Lugejaks registreerimine ja ümberregistreerimine

(1) Lugejaks registreeritakse raamatukogu lugejate andmebaasis ühel korral isikut tõendava dokumendi alusel.

(2) Lapsed kuni 14. eluaastani (k a) registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul.

(3) Raamatukogu lugejaid arvestatakse arvuliselt ja lugejarühmade järgi. Raamatukogul on järgmised lugejarühmad:

1) lapsed (koolieelikud kuni kuueteistaastased õpilased), mille alljaotised on koolieelikud ning põhikooliõpilased;
2) täiskasvanud, mille alljaotised on gümnaasiumiõpilased, kutseõppeasutuste õpilased, üliõpilased, täiskasvanud, pensionärid ja erilugejad.

(4) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:

1) nimi;
2) elukoht (postiaadress);
3) telefon;
4) e-posti aadress;
5) isikukood.

(5) Lugejarühma määramiseks kogutakse järgmisi andmeid:

1) koolieelikud- kas käib koolis või mitte;
2) põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased- kool ja klass;
3) kutseõppeasutuste õpilased ja üliõpilased- õppeasutuse nimi;
4) täiskasvanud ja pensionärid- töötab või on pensionil.

(6) Lugeja kinnitab registreerimisavaldusel allkirjaga, et nõustub täitma Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskirja.

(7) Registreeritud lugejale väljastatakse lugejapilet. Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaart) olemasolul lugejapiletit ei väljastata ja teavikute kojulaenutus toimub ID-kaardi alusel.

(8) Kaotatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse dublikaadiga, mille väljastamine on tasuline. Tasu suuruse kehtestab Rakvere linnavalitsus.

(9) Teavikute laenutamiseks peab kaasas olema lugejapilet või ID-kaart. Lugejapilet on nimeline, seda tohib kasutada ainult pileti omanik. Lugeja võib lihtkirjaliku volitusega volitada teist isikut tema nimele teavikuid laenutama.

(10) Lugejaandmete ajakohasuse eest vastutab lugeja, lugejapileti või ID- kaardi kaotamisest tuleb teavitada raamatukogu esimesel võimalusel vältimaks kaotatud dokumendi väärkasutust.

(11) Registreeritud lugejate andmed kantakse raamatukogude infosüsteemi URRAM. Andmeid kasutatakse:

1) lugeja isiku tuvastamiseks;

2) teenuste osutamiseks;
3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

(12) Lugejate andmed on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

(13) Lugejate ümberregistreerimist ja lugejaandmete kontrolli teostatakse kord aastas.

§ 3. Kojulaenutus ja kohalkasutus

(1) Teavikuid saab laenutada koju ning kasutada kohapeal. Teavikuid koju laenutada on õigus registreeritud lugejal, kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

(2) Lugeja võib üldjuhul laenutada koju kuni 15 teavikut.

(3) Raamatuid ja auviseid laenutatakse koju 21 kalendripäevaks, ajakirju 7 kalendripäevaks. Koju laenutatakse ainult laenutuslitsentsiga auviseid ning helisalvestisi, mille levitamise algusest Eestis on möödunud neli kuud. Ajakirjade ainueksemplaride viimast numbrit koju ei laenutata. Nõudluse puudumisel võib laenutusaega pikendada kuni 15 korda.

(4) Laenutusaega ei pikendata, kui viivisevõlgnevus on 3 eurot ja rohkem.

(5) Suure nõudlusega teavikuid on raamatukogul õigus määrata ajutiselt kohalkasutatavateks või laenutada neid lühemaks ajaks ilma laenutusaja pikendamise võimaluseta.

(6) Teatmeteoste ainueksemplare ning sisult või hinnalt väga väärtuslikke teavikuid on raamatukogul õigus määrata kohalkasutatavateks.

(7) Lugejal on võimalus registreerida end teavikute laenutamiseks järjekorda.

(8) Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat e-posti või telefoni teel. Teavikut hoitakse lugejale 3 päeva.

(9) Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest. Nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

(10) Rakvere linna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse Rakvere linna piires.

 

§ 4. Lugeja kohustused

(1) Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.

(2) Lugejal on soovitav kontrollida teaviku seisukorda teaviku laenutamisel. Kui lugeja on saanud oma kasutusse eelnevalt rikutud teaviku, tuleb teavitada raamatukogu töötajat.

(3) Raamatukogust laenutatud teavikud tuleb tagastada õigeaegselt või pikendada laenutusaega.

(4) Tagastustähtaja ületamise eest on raamatukogul õigus võtta lugejalt viivist iga viivitatud päeva eest. Viivis iga tagastustähtaja ületanud päeva eest on:

1) täiskasvanutel 0,06 eurot;
2) koolieelikutel ja lastel 0,03 eurot.

(5) Raamatukogu direktoril on õigus määrata periood, mille jooksul saab teavikuid tagastada viivisevabalt.

(6) Tagastustähtaja ületamisest teatab raamatukogu lugejale meeldetuletusega e-posti, telefoni või kirja teel. Tasu suuruse meeldetuletuse eest kehtestab Rakvere linnavalitsus.

(7) Teaviku rikkumise, kaotamise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama raamatukogu poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 4 eurot juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.

(8) Lugejalt, kes ei ole lõikes 7 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

(9) Raamatukogu annab lugejale tähtaja lõigetes 4 ja 7 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Rakvere linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse siis, kui ettekirjutust ei täideta.
Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on Rakvere linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Rakvere linnavalitsus võib nimetatud pädevuse anda raamatukogule. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale.

(10) Lugejate suhtes, kelle vastu on algatatud lõikes 9 sätestatud korras menetlus, kehtib laenutuskeeld kuni menetluse lõpuni.

 

§ 5. Avaliku interneti kasutamine

(1) Avalik internetipunkt on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtioleku aegadel.

(2) Internetipunkti kasutamise tingimused kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga ja need avalikustatakse internetipunktis ning raamatukogu koduleheküljel.

(3) Internetipunkti kasutamistingimuste rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada internetipunkti kasutamise keeld.

 

§ 6. Raamatukogu kodukord

(1) Raamatukogu kodukorra kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

(2) Raamatukogu kodukord sätestab külastajate käitumisreeglid ning selle täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

(3) Raamatukogu kodukord paigutatakse avalikku, külastajatele nähtavasse kohta ning avaldatakse raamatukogu kodulehel.

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal